00 Kč

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)26. dubna 2023

1) Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) - pro smluvní partnery

2) Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) - pro zákazníky e-shopu

Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky společnosti AGROZET České Budějovice, a.s.

Zpracování osobních údajů je pro naši společnost AGROZET České Budějovice, a.s. velmi důležité a jejich ochrana je pro nás prvořadou povinností. S vašimi osobními údaji proto nakládáme výhradně v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 

Tímto dokumentem Vám chceme poskytnout úplné a srozumitelné informace o tom, které osobní údaje vás jako našich zákazníků shromažďujeme v rámci naší činnosti a jak tyto osobní údaje zpracováváme a chráníme. 

Tato informace je určena pro zákazníky, se kterými naše společnost uzavírá písemné smlouvy o prodeji a koupi zboží, poskytování servisních služeb a případně jiné obdobné smlouvy.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost AGROZET České Budějovice, a.s. se sídlem U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. B 1870, IČ: 28113128, DIČ: CZ28113128, email: info@agrozet.cz, telefon: 389 012 211, kontaktní adresa: AGROZET České Budějovice, a.s., U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice. 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely zpracování, právní základ pro zpracování

V rámci smluvního vztahu s našimi zákazníky (zejména na základě smlouvy o prodeji a koupi zboží, poskytování servisních služeb, případně jiné smlouvy) zpracováváme různé druhy údajů, tyto je však obecně možné ve vztahu k našim zákazníkům rozdělit do následujících kategorií:

 • Identifikační a fakturační údaje zákazníků a jejich oprávněných zástupců a kontaktních osob
  Mezi identifikační a fakturační údaje zařazujeme zejména titul, jméno, příjmení, adresu sídla, korespondenční adresu, IČO, DIČ, IBAN a bankovní spojení;
 • Kontaktní údaje zákazníků a jejich oprávněných zástupců a kontaktních osob
  Mezi kontaktní údaje zařazujeme zejména telefonní číslo, číslo faxu, adresu elektronické pošty;
 • Údaje zahrnuté v komunikaci a údaje o průběhu smluvního vztahu
  Mezi údaje zahrnuté v komunikaci a údaje o průběhu smluvního vztahu zařazujeme v prvé řadě jakékoliv osobní údaje, které nám v rámci smluvního vztahu či v komunikaci s námi poskytnete a dále také údaje o odebraném zboží a veškeré údaje související s plněním smluvního vztahu (dodání zboží, zajištění vyskladnění, doručení zboží, reklamace atd.).

Vaše osobní údaje vás jako zákazníků, příp. vašich oprávněných zástupců nebo kontaktních osob využíváme v souladu s platnými právními předpisy pro více účelů, zejména:

 • Plnění smlouvy 
  Vaše osobní údaje budeme využívat k plnění smlouvy uzavřené s vámi, zejména pro plnění našich závazků a komunikaci s vámi. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, bez poskytnutí těchto údajů nejsme schopni řádně plnit uzavřenou smlouvu. 
 • Plnění zákonných povinností
  Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely plnění zákonných povinností v oblastí účetnictví a daní. Poskytnutí údajů je zákonným požadavkem, bez poskytnutí těchto údajů nejsme schopni plnit řádně zákonné povinnosti. 
 • Ochrana našich zájmů, archivace, statistiky
  Dokumenty ohledně naší smluvní spolupráce a komunikace budeme uchovávat také za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, zejména pro prokázání našich nároků. Nejedná se o smluvní či zákonný požadavek, ale ochranu našich oprávněných zájmů. Dále jsme oprávněni uchovávat vaše osobní údaje jen pro slučitelné účely anebo pro zvláštní účely typu archivace či statistik

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na následujících právních základech:

 • (i) plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • (ii) plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
 • (iii) pro účely našich oprávněných zájmů, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

Sdílení a předávání osobních údajů, zpracovatelé, jiní příjemci

Vaše osobní údaje sdílíme vždy jen s důvěryhodnými partnery způsobem, jakým nám to právní předpisy umožňují a na základě příslušných smluv zabezpečujících přiměřenou ochranu osobních údajů.

 • Námi pověření zpracovatelé 
  Spolupracujeme s partnery, kteří nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby. Tito partneři v postavení zpracovatelů osobních údajů musí dodržovat povinnost přísné důvěrnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a/nebo se smlouvami, které jsme s nimi uzavřeli.
  Našimi zpracovateli jsou zejména osoby a společnosti, které pro nás zabezpečují doručování produktů, tj. smluvní dopravci a dále společnosti poskytující nám právní a jiné služby. Aktuální seznam dopravců:
 • Jiní příjemci 
  Osobní údaje sdílíme s právnickými a fyzickými osobami, státními orgány a veřejnými institucemi, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni o tom, že přístup k takovým informacím, jejich použití, uchovávání a zpřístupnění je přiměřeně nezbytné pro:
  • (i) dodržení příslušného právního předpisu anebo vykonatelné žádosti státní správy;
  • (ii) uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně prošetření jejich možného porušení;
  • (iii) ochranu před poškozením práv, majetku anebo bezpečnosti naší společnosti, našich klientů anebo veřejnosti tak, jak to vyžadují anebo dovolují právní předpisy.
  Vždy dohlížíme na to, abychom neposkytli víc údajů, než je nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů zpracování, případně po dobu vyžadovanou platnými právními předpisy. Poté jsou vaše osobní údaje vymazány či anonymizovány. 

Faktury anebo jiné daňové doklady vystavené naší společností, které kromě jiného obsahují vaše osobní údaje, musíme podle platných právních předpisů archivovat po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo plnění. 

Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření, plnění příp. ukončení smlouvy a v souvislosti s ní budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 4 let ode dne uplynutí zákonné či smluvní záruční doby poskytované na výrobek nebo po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu.

Vaše práva jako subjektů údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s
požadavky vyplývajícími z platných právních předpisů. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o zpracování svých osobních údajů nebo abyste uplatnili níže uvedená práva, která Vám GDPR přiznává v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 • Právo na přístup 
  Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají vaše osobní údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto údajů a informace vyplývající z čl. 15 GDPR. V případě velkého množství údajů, můžeme požadovat, abyste specifikovali požadavek na konkrétní údaje, které o vás zpracováváme.
 • Právo na opravu
  K tomu, abychom zpracovávali jen vaše aktuální osobní údaje, potřebujeme, abyste nám co nejdříve oznámili jejich změnu. V případě, že zpracováváme vaše nesprávné či neúplné údaje, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění.
 • Právo na výmaz
  Budou-li naplněny podmínky čl. 17 GDPR, můžete požadovat výmaz vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat, například pokud jste odvolali váš souhlas se zpracováním, úspěšně namítali proti našemu oprávněnému zájmu a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, anebo v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo pominul účel, pro který jsme vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme, jsou-li potřebné pro určení, výkon anebo obhajobu našich právních nároků či pro splnění našich právní povinnosti.
 • Právo na omezení zpracovávání
  Budou-li naplněny podmínky čl. 18 GDPR, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například v průběhu toho, kdy namítáte správnost zpracovávaných údajů anebo v případě, že je zpracování nezákonné a vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezené po dobu, kdy uplatňujete vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, existují-li důvody pro určení, výkon anebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na přenositelnost 
  Je-li zpracování založené na vašem souhlasu anebo prováděné za účelem plnění s vámi uzavřené smlouvy a zároveň prováděné automatizovanými prostředky, máte právo obdržet od nás vaše osobní údaje, které jsme od vás získali, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Budete-li mít zájem a bude-li to technicky možné, Vaše osobní údaje předáme přímo jinému správci.

__________________________________________________________________

 • Právo vznést námitku proti zpracování
  Zpracováváme-li vaše osobní údaje z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu anebo při výkonu veřejné moci nám svěřené nebo provádíme-li zpracování na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování. Na základě vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme, a dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat a vaše osobní údaje vymažeme.
  Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Po vznesení námitky vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat nebudeme.

__________________________________________________________________

 • Právo podat stížnost
  Domníváte-li se, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s GDPR nebo jinými předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na některý z příslušných dozorových úřadů. Pro území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.
 • Právo odvolat souhlas
  Je-li zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.
 • Právo nebýt předmětem rozhodnut založeném na automatizovaném zpracování 
  Naše společnost při zpracování vašich osobních údajů neprovádí žádné automatizované rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Způsob uplatnění Vašich práv, vyřízení Vaší žádosti 

Jako náš zákazník – fyzická osoba, tj. subjekt údajů, máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s vašimi osobními údaji. Uplatnit výše uvedená práva můžete (i) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: agrozet@agrozet.cz anebo (ii) písemně na adrese AGROZET České Budějovice, a.s., se sídlem U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice.

Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. V případě pochybností o Vaší totožnosti Vás můžeme požádat o její dodatečné ověření Vaší totožnosti.

Vaše požadavky týkající se zpracování osobních údajů jsou vyřizovány bezplatně. Je-li však požadavek zjevně nedůvodný či nepřiměřený, zejména z důvodu jeho opakování, můžeme požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) - pro zákazníky e-shopu

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Společnost: AGROZET České Budějovice, a.s.
Sídlo: U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice
IČ: 28113128
DIČ: CZ28113128
Telefon: 389 012 211
E-mail: info@agrozet.cz
Kontaktní adresa: U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům/správcům:

a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný ZDE, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných ZDE. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.
c) vydavateli platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty, a to za účelem možné výjimky TRA (Transaction Risk Analysis), která umožňuje jednodušší nákupní proces, a z titulu oprávněného zájmu prodávajícího na zpracování transakce, přičemž údaje mohou být poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2022, musí být faktura uchována do konce roku 2027). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2022, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2025). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2022, musí být faktura uchována do konce roku 2032). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Chcete dostávat lákavé nabídky přímo do své e-mailové schránky?

Zobrazit aktuální newsletter

O nás

Jsme profesionální a především ryze český e-shop, který je svým zaměřením na širokou zemědělskou veřejnost největší ve své kategorii.

Můžeme se pochlubit více než 60letou tradicí a zkušenostmi.

Toto vše z nás dělá jedničku na trhu se zemědělskou technikou u nás.

Kontakt

Telefon centrála: +420 389 012 211
Email centrála: info@agrozet.cz
Email e-shop: eshop@agrozet.cz
Veškeré kontakty ZDE

AGROZET České Budějovice, a.s.
U Sirkárny 501/30
370 04 České Budějovice
Česká republika