00 Kč

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)26. dubna 2023

1) Zásady ochrany osobních údajů – pro smluvní partnery

2) Zásady ochrany osobních údajů – pro zákazníky e-shopu

3) Zásady ochrany osobních údajů – pro uchazeče o zaměstnání

Informace o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery společnosti AGROZET České Budějovice, a.s.

Zpracování osobních údajů pro naši společnost AGROZET České Budějovice, a.s. (dále jen „Správce“) je velmi důležité a jejich ochrana je pro nás prvořadou povinností. S Vašimi osobními údaji proto nakládáme výhradně v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). 

Tímto dokumentem Vám chceme poskytnout úplné a srozumitelné informace o tom, které osobní údaje Vás jako našich smluvních partnerů shromažďujeme v rámci naší činnosti a jak tyto osobní údaje zpracováváme a chráníme. 

Tato informace je určena pro smluvní partnery, se kterými naše společnost uzavírá písemné smlouvy o prodeji a koupi zboží, poskytování servisních služeb a případně jiné obdobné smlouvy.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost AGROZET České Budějovice, a.s. se sídlem U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1870, IČ: 28113128, DIČ: CZ28113128, email: info@agrozet.cz, telefon: 389 012 211, kontaktní adresa: AGROZET České Budějovice, a.s., U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice. 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely zpracování, právní základ pro zpracování

V rámci smluvního vztahu s našimi smluvními partnery (zejména na základě smlouvy o prodeji a koupi zboží, poskytování servisních služeb, případně jiné smlouvy) zpracováváme různé druhy údajů, tyto je však obecně možné ve vztahu k našim smluvním partnerům rozdělit do následujících kategorií:

 • Identifikační a fakturační údaje smluvních partnerů a jejich oprávněných zástupců a kontaktních osob
  Mezi identifikační a fakturační údaje zařazujeme zejména titul, jméno, příjmení, adresu sídla, korespondenční adresu, IČO, DIČ, IBAN a bankovní spojení;
 • Kontaktní údaje smluvních parterů a jejich oprávněných zástupců a kontaktních osob
  Mezi kontaktní údaje zařazujeme zejména telefonní číslo, číslo faxu, adresu elektronické pošty;
 • Údaje zahrnuté v komunikaci a údaje o průběhu smluvního vztahu
  Mezi údaje zahrnuté v komunikaci a údaje o průběhu smluvního vztahu zařazujeme v prvé řadě jakékoliv osobní údaje, které nám v rámci smluvního vztahu či v komunikaci s námi poskytnete a dále také údaje o odebraném zboží a veškeré údaje související s plněním smluvního vztahu (dodání zboží, zajištění vyskladnění, doručení zboží, reklamace atd.).

Vaše osobní údaje Vás jako smluvních partnerů, příp. Vašich oprávněných zástupců nebo kontaktních osob využíváme v souladu s platnými právními předpisy pro více účelů, zejména:

 • Plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje budeme využívat k plnění smlouvy uzavřené s Vámi, zejména pro plnění našich závazků a komunikaci s Vámi. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, bez poskytnutí těchto údajů nejsme schopni řádně plnit uzavřenou smlouvu. 
 • Plnění zákonných povinností
  Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví a daní. Poskytnutí údajů je zákonným požadavkem, bez poskytnutí těchto údajů nejsme schopni plnit řádně zákonné povinnosti. 
 • Ochrana našich zájmů, archivace, statistiky
  Dokumenty ohledně naší smluvní spolupráce a komunikace budeme uchovávat také za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, zejména pro prokázání našich nároků. Nejedná se o smluvní či zákonný požadavek, ale ochranu našich oprávněných zájmů. Dále jsme oprávněni uchovávat Vaše osobní údaje jen pro slučitelné účely anebo pro zvláštní účely typu archivace či statistik.

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na následujících právních základech:

 • (i) plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;
 • (ii) plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;
 • (iii) pro účely našich oprávněných zájmů, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Sdílení a předávání osobních údajů, zpracovatelé, jiní příjemci

Vaše osobní údaje sdílíme vždy jen s důvěryhodnými partnery způsobem, jakým nám to právní předpisy umožňují a na základě příslušných smluv zabezpečujících přiměřenou ochranu osobních údajů.

 • Námi pověření zpracovatelé
  Spolupracujeme s partnery, kteří nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby. Tito partneři v postavení zpracovatelů osobních údajů musí dodržovat povinnost přísné důvěrnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a/nebo se smlouvami, které jsme s nimi uzavřeli.

  Našimi zpracovateli jsou zejména osoby a společnosti, které pro nás zabezpečují doručování produktů, tj. smluvní dopravci a dále společnosti poskytující nám právní a jiné služby. Aktuální seznam dopravců:
  • Česká Pošta (https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/ochrana-osobnich-udaju-gdpr)
  • PPL (https://www.ppl.cz/osobni-udaje)
  • DHL (https://careers.dhl.com/eu/cz/data-protection-notice-cz)
  • DPD (https://www.dpd.com/cz/cs/ochrana-osobnich-udaju/)
  • GEIS (https://www.geis-group.cz/cs/gdpr)
 • Jiní příjemci
  Osobní údaje sdílíme s právnickými a fyzickými osobami, státními orgány a veřejnými institucemi, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni o tom, že přístup k takovým informacím, jejich použití, uchovávání a zpřístupnění je přiměřeně nezbytné pro:
  • (i) dodržení příslušného právního předpisu anebo vykonatelné žádosti státní správy;
  • (ii) uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně prošetření jejich možného porušení;
  • (iii) ochranu před poškozením práv, majetku anebo bezpečnosti naší společnosti, našich klientů anebo veřejnosti tak, jak to vyžadují anebo dovolují právní předpisy.

Vždy dohlížíme na to, abychom neposkytli víc údajů, než je nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů zpracování, případně po dobu vyžadovanou platnými právními předpisy. Poté jsou Vaše osobní údaje vymazány či anonymizovány. 

Faktury anebo jiné daňové doklady vystavené naší společností, které kromě jiného obsahují Vaše osobní údaje, musíme podle platných právních předpisů archivovat po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo plnění. 

Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření, plnění příp. ukončení smlouvy a v souvislosti s ní budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 4 let ode dne uplynutí zákonné či smluvní záruční doby poskytované na výrobek nebo po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu.

Vaše práva jako subjektů údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s
požadavky vyplývajícími z platných právních předpisů. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o zpracování svých osobních údajů nebo abyste uplatnili níže uvedená práva, která Vám Nařízení přiznává v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 • Právo na přístup
  Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto údajů a informace vyplývající z čl. 15 Nařízení. V případě velkého množství údajů, můžeme požadovat, abyste specifikovali požadavek na konkrétní údaje, které o Vás zpracováváme.
 • Právo na opravu
  K tomu, abychom zpracovávali jen Vaše aktuální osobní údaje, potřebujeme, abyste nám co nejdříve oznámili jejich změnu. V případě, že zpracováváme Vaše nesprávné či neúplné údaje, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění.
 • Právo na výmaz
  Budou-li naplněny podmínky čl. 17 Nařízení, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat, například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním, úspěšně namítali proti našemu oprávněnému zájmu a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, anebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo pominul účel, pro který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme, jsou-li potřebné pro určení, výkon anebo obhajobu našich právních nároků či pro splnění našich právní povinnosti.
 • Právo na omezení zpracovávání
  Budou-li naplněny podmínky čl. 18 Nařízení, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například v průběhu toho, kdy namítáte správnost zpracovávaných údajů anebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezené po dobu, kdy uplatňujete Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, existují-li důvody pro určení, výkon anebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na přenositelnost
  Je-li zpracování založené na Vašem souhlasu anebo prováděné za účelem plnění s Vámi uzavřené smlouvy a zároveň prováděné automatizovanými prostředky, máte právo obdržet od nás Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Budete-li mít zájem a bude-li to technicky možné, Vaše osobní údaje předáme přímo jinému správci.
 • Právo vznést námitku proti zpracování
  Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu anebo při výkonu veřejné moci nám svěřené nebo provádíme-li zpracování na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování. Na základě Vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme, a dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat a Vaše osobní údaje vymažeme.

  Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Po vznesení námitky Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat nebudeme.
 • Právo podat stížnost
  Domníváte-li se, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s Nařízením nebo jinými předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na některý z příslušných dozorových úřadů. Pro území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.
 • Právo odvolat souhlas
  Je-li zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.
 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeném na automatizovaném zpracování 
  Naše společnost při zpracování Vašich osobních údajů neprovádí žádné automatizované rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

Způsob uplatnění Vašich práv, vyřízení Vaší žádosti 

Jako náš smluvní partner – fyzická osoba, tj. subjekt údajů, máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit výše uvedená práva můžete (i) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: agrozet@agrozet.cz anebo (ii) písemně na adrese AGROZET České Budějovice, a.s., se sídlem U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice.

Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. V případě pochybností o Vaší totožnosti Vás můžeme požádat o její dodatečné ověření Vaší totožnosti.

Vaše požadavky týkající se zpracování osobních údajů jsou vyřizovány bezplatně. Je-li však požadavek zjevně nedůvodný či nepřiměřený, zejména z důvodu jeho opakování, můžeme požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.

Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky e-shopu

Zpracování osobních údajů pro naši společnost AGROZET České Budějovice, a.s. (dále jen „Správce“) je velmi důležité a jejich ochrana je pro nás prvořadou povinností. S Vašimi osobními údaji proto nakládáme výhradně v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). 

Tímto dokumentem Vám chceme poskytnout úplné a srozumitelné informace o tom, které osobní údaje Vás jako našich zákazníků shromažďujeme v rámci naší činnosti a jak tyto osobní údaje zpracováváme a chráníme. 

Tato informace je určena pro zákazníky, se kterými naše společnost uzavírá kupní smlouvy.

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost AGROZET České Budějovice, a.s. se sídlem U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1870, IČ: 28113128, DIČ: CZ28113128, email: info@agrozet.cz, telefon: 389 012 211, kontaktní adresa: AGROZET České Budějovice, a.s., U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice. 

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům/správcům:

 1. smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný ZDE, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
 2. provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných ZDE. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.
 3. vydavateli platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty, a to za účelem možné výjimky TRA (Transaction Risk Analysis), která umožňuje jednodušší nákupní proces, a z titulu oprávněného zájmu prodávajícího na zpracování transakce, přičemž údaje mohou být poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2026). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2033). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 Nařízení má právo:

 • na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 Nařízení;
 • na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 Nařízení;
 • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 Nařízení;
 • na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 Nařízení;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 Nařízení.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání ve společnosti AGROZET České Budějovice, a.s.

Zpracování osobních údajů pro naši společnost AGROZET České Budějovice, a.s. (dále jen „Správce“) je velmi důležité a jejich ochrana je pro nás prvořadou povinností. S Vašimi osobními údaji proto nakládáme výhradně v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). 

Tímto dokumentem Vám chceme poskytnout úplné a srozumitelné informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaší žádostí o zaměstnání v naší společnosti.

Tato informace je určena pro uchazeče o zaměstnání ve společnosti Správce, kteří reagují na inzerované volné pracovní pozice a/nebo kteří spontánně zasílají své žádosti o zaměstnání ve společnosti Správce.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost AGROZET České Budějovice, a.s. se sídlem U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1870, IČ: 28113128, DIČ: Z28113128, email: info@agrozet.cz, telefon: 389 012 211, kontaktní adresa: AGROZET České Budějovice, a.s., U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice. 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely zpracování, právní základ pro zpracování

V souvislosti se zpracováním žádosti o zaměstnání zpracováváme osobní údaje nezbytné pro řádný výkon činnosti výběru nových zaměstnanců, jako jsou informace, na základě kterých lze osobu uchazeče o zaměstnání přímo či nepřímo identifikovat: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, dosažené vzdělání, pracovní zařazení, znalosti a dovednosti, zájmy, apod. včetně jejich pozdějších aktualizací.

Předmětem zpracování, nevyžaduje-li to situace, nejsou citlivé osobní údaje.

Účel zpracování vychází ze žádosti uchazeče o zaměstnání ve společnosti Správce.

Právním základem zpracování jsou především důvody dle čl. 6 odst. 1 písm. a) až c) Nařízení, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

Příjemci a zpracovatelé, sdílení a předávání osobních údajů

Příjemci a zpracovateli Vašich osobních údajů jsou výhradně oprávnění zaměstnanci Správce.

Osobní údaje nebudou sdíleny s dalšími osobami ani poskytovány třetím stranám.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů zpracování, maximálně však po dobu 24 měsíců. Poté jsou Vaše osobní údaje vymazány.

Vaše práva jako subjektů údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s požadavky vyplývajícími z platných právních předpisů. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o zpracování svých osobních údajů nebo abyste uplatnili níže uvedená práva, která Vám Nařízení přiznává v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 • Právo na přístup 
  Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se Vaše osobní údaje zpracovávají, a je-li tomu tak, získat informaci komu jsou zpřístupněny, v jakém rozsahu a jakým způsobem jsou zpracovány. S tímto souvisí právo získat kopii zpracovávaných údajů. V případě velkého množství údajů, můžeme požadovat, abyste specifikovali požadavek na konkrétní údaje, které o Vás zpracováváme.
 • Právo na opravu a doplnění
  K tomu, abychom zpracovávali jen Vaše aktuální osobní údaje, potřebujeme, abyste nám co nejdříve oznámili jejich změnu. V případě, že zpracováváme Vaše nesprávné či neúplné údaje, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění.
 • Právo na výmaz
  Budou-li naplněny podmínky čl. 17 Nařízení, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat, například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním, úspěšně namítali proti našemu oprávněnému zájmu a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, anebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo pominul účel, pro který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali.
 • Právo na omezení zpracovávání
  Budou-li naplněny podmínky čl. 18 Nařízení, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například v průběhu toho, kdy namítáte správnost zpracovávaných údajů, anebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezené po dobu, kdy uplatňujete Vaše práva.
 • Právo na přenositelnost 
  Je-li zpracování založené na Vašem souhlasu a zároveň prováděné automatizovanými prostředky, máte právo obdržet od nás Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Budete-li mít zájem a bude-li to technicky možné, Vaše osobní údaje předáme přímo jinému správci.
 • Právo vznést námitku proti zpracování
  Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu našich oprávněných zájmů máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování. Na základě Vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme, a pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat a Vaše osobní údaje vymažeme.
 • Právo podat stížnost
  Domníváte-li se, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s Nařízením nebo jinými předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na některý z příslušných dozorových úřadů. Pro území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.
 • Právo odvolat souhlas
  Je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.
 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeném na automatizovaném zpracování 
  Naše společnost při zpracování Vašich osobních údajů neprovádí žádné automatizované rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

Způsob uplatnění Vašich práv, vyřízení Vaší žádosti 

Jako fyzická osoba, tj. subjekt údajů, máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit výše uvedená práva můžete (i) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: agrozet@agrozet.cz anebo (ii) písemně na adrese AGROZET České Budějovice, a.s., se sídlem U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice.

Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. V případě pochybností o Vaší totožnosti Vás můžeme požádat o její dodatečné ověření.

Vaše požadavky týkající se zpracování osobních údajů jsou vyřizovány bezplatně. Je-li však požadavek zjevně nedůvodný či nepřiměřený, zejména z důvodu jeho opakování, můžeme požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.

Chcete dostávat lákavé nabídky přímo do své e-mailové schránky?

Zobrazit aktuální newsletter

O nás

Jsme profesionální a především ryze český e-shop, který je svým zaměřením na širokou zemědělskou veřejnost největší ve své kategorii.

Můžeme se pochlubit více než 60letou tradicí a zkušenostmi.

Toto vše z nás dělá jedničku na trhu se zemědělskou technikou u nás.

Kontakt

Telefon centrála: +420 389 012 211
Email centrála: info@agrozet.cz
Email e-shop: eshop@agrozet.cz
Kompletní kontakty

AGROZET České Budějovice, a.s.
U Sirkárny 501/30
370 04 České Budějovice
Česká republika