00 Kč

Všeobecné soutěžní podmínky10. května 2023

I. Úvodní ustanovení

 • 1.1 Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované Organizátorem.
 • 1.2 Vztahy mezi Organizátorem a Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami, nestanoví-li jinak konkrétní podmínky dané Soutěže.

II. Definice použitých pojmů

 • 2.1 Soutěž organizuje společnost AGROZET České Budějovice, a.s., se sídlem / Sirkárny 501/30, 370 04, České Budějovice, IČ: 28113128, (dále jen „Organizátor“).
 • 2.2 Soutěžícím je osoba, která se zapojila do Soutěže. Soutěžící zapojením do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
 • 2.3 Výhercem Soutěže je Uživatel či Uživatelé, který/ří splnil/i podmínky dané určité Soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.
 • 2.4 Vyhlášení soutěže je oznámení o výsledku Soutěže uveřejněné Organizátorem dle pravidla konkrétní Soutěže a řídí se podle těchto Soutěžních podmínek.
 • 2.5 Za Začátek Soutěže je považován den, který je uvedený a specifikovaný při Vyhlášení soutěže jako datum začátku soutěže.
 • 2.6 Za Konec Soutěže je považován den, který je uvedený a specifikovaný jako datum ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.
 • 2.7 Výhra je věc označená jako Výhra v konkrétní Soutěži.

III. Obecná pravidla

 • 3.1 Soutěží pořádaných Organizátorem se mohou účastnit všichni Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Organizátora a jejich rodinných příslušníků.
 • 3.2 Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, která je starší 18 let, nebo osoba starší min. 10 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.
 • 3.3 Soutěžící účastí v Soutěži souhlasí se Soutěžními podmínkami v plném rozsahu. Soutěže se účastnit nemohou osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
 • 3.4 Soutěžící se do Soutěže může zapojit splněním podmínek určité vyhlášené Soutěže a tím se stává aktivním Soutěžícím.
 • 3.5 Výhra je u jednotlivých soutěží předávána Organizátorem nejpozději do 60 dnů od určení Výherce, a to buď osobním převzetím, elektronickou poštou (e-mailem), nebo poštou na kontaktní adresu, kterou uvede Výherce při komunikaci o sdělení Výhry Organizátorem. Tím je splněna povinnost předání Výhry Výherci.
 • 3.6 Výhra účastníka Soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně Organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch Organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o Výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení Výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka Soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.
 • 3.7 Na Výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani požadovat jiné plnění.
 • 3.8 Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

IV. Práva a povinnosti soutěžícího

 • 4.1 Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.
 • 4.2 Výherce je povinen zaslat Organizátorovi úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.
 • 4.3 Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Organizátora do 7 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.
 • 4.4 Způsob informování Vítěze o Výhře ze strany Organizátora bude dle pravidla konkrétní Soutěže.
 • 4.5 V případě, že výherce nebude na výzvu reagovat do 7 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo na stanovení náhradního Výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního Výherce, který na výzvu nereagoval.
 • 4.6 Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Organizátorovi, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

V. Práva a povinnosti Organizátora

 • 5.1 Organizátor má povinnost informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 14 pracovních dnů od ukončení Soutěže, a to telefonicky a / nebo prostřednictvím e-mailu, či jinak dle pravidel konkrétní Soutěže.
 • 5.2 Organizátor splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to buď osobním předáním Výherci v sídle Organizátora nebo odesláním na poštovní adresu uvedenou Výhercem nebo odesláním elektronickou poštou e-mailem, na emailovou adresu Výherce, kterou uvedl v rámci soutěže.
 • 5.3 Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
 • 5.4 Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž změnit, pozastavit či ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným a / nebo neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. Pokud nastane takováto situace, nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

VI. Osobní údaje

 • 6.1 Účastník soutěže dává svojí účastí souhlas organizátorovi Soutěže se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových stránkách, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor Soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník Soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti. V takovém případě však ztrácí nárok na Výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.
 • 6.2 Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích, i reklamních sdělení Organizátora a třetích osob s Organizátorem spolupracujících.

VII. Závěrečná ustanovení

 • 7.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnou legislativou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel svou účastí v soutěži potvrzuje, že byl s těmito podmínkami prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 • 7.2 Pořadatel má právo na případnou změnu a / nebo doplnění těchto Soutěžních podmínek a v takovémto případě oznámí Organizátor změny upozorněním na svých webových stránkách.
 • 7.3 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny doby jejího trvání, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na svých internetových stránkách.
 • 7.4 Soutěž organizuje společnost AGROZET České Budějovice, a.s. z vlastní iniciativy.
 • 7.5 Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1.1.2023

Chcete dostávat lákavé nabídky přímo do své e-mailové schránky?

Zobrazit aktuální newsletter

O nás

Jsme profesionální a především ryze český e-shop, který je svým zaměřením na širokou zemědělskou veřejnost největší ve své kategorii.

Můžeme se pochlubit více než 60letou tradicí a zkušenostmi.

Toto vše z nás dělá jedničku na trhu se zemědělskou technikou u nás.

Kontakt

Telefon centrála: +420 389 012 211
Email centrála: info@agrozet.cz
Email e-shop: eshop@agrozet.cz
Kompletní kontakty

AGROZET České Budějovice, a.s.
U Sirkárny 501/30
370 04 České Budějovice
Česká republika