00 Kč

Úplná pravidla soutěže o limitovanou edici dětského oblečení15. května 2024

Pořadatel a vyhlašovatel soutěže

Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je obchodní společnost AGROZET České Budějovice, a.s. (dále jen "pořadatel"), se sídlem U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice, Česká republika, IČ 28113128.

Pořadatel tímto stanoví závazná pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže), jimiž jsou účastníci soutěže povinni se řídit.
 

Termín a způsob konání soutěže

Soutěž je realizována prostřednictvím webových stránek a zároveň je zveřejněna na Facebookových stránkách AGROZET. Soutěž probíhá v období od 15.5.2024 do 31.5.2024 (dále jen "doba trvání soutěže"). Vyhodnocení soutěže proběhne 3.6.2024.
 

Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, která úplně, pravdivě, řádně a v době trvání soutěže splní veškeré stanovené podmínky účasti v soutěži specifikované v bodě 4 těchto pravidel soutěže (dále jen "soutěžící"). Pořadatel si vyhrazuje právo závazně posoudit, zda ke splnění podmínek stanovených pořadatelem pro účast v soutěži v bodě 4 těchto pravidel soutěže jednotlivými soutěžícími došlo.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen "vyloučená osoba"). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, nemá tato nárok na výhru.
Soutěžícímu nárok na výhru nevzniká, zjistí-li pořadatel či bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která pomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži podle bodu 4 těchto pravidel, či soutěžící jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazení, resp. budou ze soutěže vyřazení a na jejich místo nastoupí soutěžící, který se postupem dle těchto pravidel soutěže umístil jako další v pořadí. Zvítězil-li soutěžící podvodně či zvítězil-li v důsledku porušení těchto pravidel soutěže, nárok na výhru mu nevzniká.
 

Průběh a podmínky soutěže

Soutěž probíhá po dobu trvání prostřednictvím webových stránek pořadatele nepřetržitě. Pořadatel zhodnotí soutěžní registrace (dále jen „registrace“) soutěžících, vložené e-mailové adresy pod soutěžním LP na stránce pořadatele AGROZET, nejpozději do 31.5.2024 do 23:59 hod. Příspěvky doručené po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny.

Každý soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou.

Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob, kterého se soutěžící účastí v soutěži dopustí. Soutěžící se soutěže zavazuje účastnit výhradně příspěvkem, jehož je sám autorem.

Pořadatel je pro účely kontroly průběhu soutěže oprávněn porovnat e-mailové adresy soutěžícího s e-mailovými adresami ostatních soutěžících za účelem zamezení opakované účasti v soutěži jedním soutěžícím v rozporu s pravidly soutěže.

Vyhodnocení soutěže proběhne tak, že pořadatelem, budou vylosování tři výherci, kteří v plném rozsahu splnili "podmínky účasti" a zaregistrovali se na webu pořadatele.

Výsledky soutěže budou uveřejněny nejpozději do tří dnů po dni slosování soutěže tak, že pořadatel na své Facebookové stránce uveřejní jména soutěžících, která byla výše uvedeným postupem jako vítězná vylosována (dále jen "výherce").
 

Výhry

Pořadatel poskytne výhercům následující výhry:

  • Cena: dětské tričko Agrozet + kšiltovka
  • Cena: dětské tričko Agrozet + kšiltovka
  • Cena :dětské tričko Agrozet + kšiltovka

Výherce není oprávněn nárokovat jiné plnění než výhru stanovenou pořadatelem těmito pravidly soutěže. Výherce není oprávněn výhru reklamovat, hodnotu výhry nelze na místo poskytnutí výhry proplatit v penězích. Vymáhání výhry právní cestou je vyloučeno.

Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních zásilek či za prodlení či nedoručení oznámení zasílaných prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, formou elektronické pošty či jiným způsobem. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s využitím výher.
 

Kontaktování výherce a doručení výhry

Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy, na základě adresy, pod kterou v soutěži soutěžil, postupem podle článku 4. těchto podmínek vylosována jako výherní, ve lhůtě 3 dnů po slosování soutěže. Termín a způsob předání výhry bude s výhercem sjednán individuálně. Nebude-li výherce na jím uvedené e-mailové adrese k zastižení a nepodaří-li se jej pořadateli kontaktovat, v důsledku čehož nebude možné sjednat způsob předání výhry do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl výherce uveřejněn v seznamu výherců na Facebook stránce provozovatele AGROZET, výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Výhra bude výherci předána dohodnutým způsobem nejpozději do 7 dnů ode dne zveřejnění výherce v seznamu výherců na Facebook stránce provozovatele AGROZET. V případě, že se výhru nepodaří na adresu k tomuto účelu výhercem poskytnutou doručit, stane-li se výhra z jiného důvodu nedoručitelnou či odmítne-li výherce výhru ve lhůtě uvedené ve větě předchozí převzít, propadá tato výhra bez náhrady pořadateli.
 

Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů (dále jen „osobní údaje“) pro účely soutěže v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Pro případ, že se soutěžící stane výhercem soutěže, souhlasí s uveřejněním svého jména a příjmení v seznamu výherců na internetových stránkách provozovatele na Facebookové adrese AGROZET.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas se zveřejněním svého příspěvku s uvedením svého jména a příjmení, na Facebook stránkách pořadatele.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze pořadatele soutěže, stejně jako s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele, tj. mimo jiné pro účely nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění. Souhlas dle věty předchozí uděluje soutěžící na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Soutěžícímu náleží při zpracování jeho osobních údajů veškerá práva poskytovaná zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v rozsahu tímto předpisem stanoveném. Soutěžící poskytuje své osobní údaje dobrovolně a při vědomí, že svůj souhlas může v souladu s obecně závaznými právními předpisy bezplatně formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu pořadatele soutěže odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se s podnětem může soutěžící obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla soutěže upravit či změnit či soutěž zcela zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Pro soutěž jsou platná pravidla soutěže ve znění, ve kterém jsou tato zveřejněna na internetových stránkách provozovatele na internetové adrese www.agrozet.cz.

Vymáhání účasti v soutěži či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Účastí v soutěži v rozporu s ustanoveními podmínek soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách soutěže náleží pořadateli soutěže.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito závaznými pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.


 

Chcete dostávat lákavé nabídky přímo do své e-mailové schránky?

Zobrazit aktuální newsletter

O nás

Jsme profesionální a především ryze český e-shop, který je svým zaměřením na širokou zemědělskou veřejnost největší ve své kategorii.

Můžeme se pochlubit více než 60letou tradicí a zkušenostmi.

Toto vše z nás dělá jedničku na trhu se zemědělskou technikou u nás.

Kontakt

Telefon centrála: +420 389 012 211
Email centrála: info@agrozet.cz
Email e-shop: eshop@agrozet.cz
Kompletní kontakty

AGROZET České Budějovice, a.s.
U Sirkárny 501/30
370 04 České Budějovice
Česká republika